OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem danych osobowych jest TEKTRUM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Dolne Młyny 80,
59-700 Bolesławiec, Poland (NIP (Steuer ID / TAX ID): PL 612-187-16-88),
( zwany dalej “TEKTRUM Sp. z o.o. Sp. k.” lub „Administrator”).
Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: BIURO@TEKTRUM.PL,
telefonicznie 0-75 78 44 311 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub
udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego –
podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań
oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami lub
produktami Administratora.
Administrator przetwarza też dane osobowe w celu:
● rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes TEKTRUM
Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Bolesławcu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
● wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku wyrażenia
zgody przez Użytkownika formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania
danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
● marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes TEKTRUM Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Bolesławcu – marketing własnych produktów
i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
● sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania
danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i
usług IT, działającym na zlecenie Administratora, jednocześnie dane osobowe mogą być
udostępniane do innych spółek powiązanych z Administratorem i od niego zależnych zarówno
osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów w celu
umożliwienia obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania jeżeli treść zapytania
dotyczy obszaru działalności danej TEKTRUM Sp. z o.o. Sp. k.  z grupy tych PODMIOT (NP
SPÓŁKA).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia
odpowiedzi przez “ TEKTRUM Sp. z o.o. Sp. k.”.
Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, “ TEKTRUM Sp. z o.o. Sp. k.”
informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych )zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podanie danych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie
skierowane do “ TEKTRUM Sp. z o.o. Sp. k.”. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez
Użytkownika pytanie.
Zapoznaj się z Polityką Bezpieczeństwa w “ TEKTRUM Sp. z o.o. Sp. k.”