INWESTOR ZASTĘPCZY

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Podane informacje mają na celu przedstawienie Inwestorowi zakresu obowiązków, jakie narzuca na niego Prawo budowlane z perspektywy całego przedsięwzięcia. Duża skala przedsięwzięcia oraz szeroki zakres obowiązków mają wpływ na powierzenie całości zadań Inwestorowi Zastępczemu.

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW INWESTORA

Zgodnie z Art. 18. Prawa budowlanego do obowiązków inwestora należy:

1. Zorganizowanie procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

 • opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów
 • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy
 • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • wykonania i odbioru robót budowlanych
 • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Zakres obowiązków jaki można powierzyć inwestorowi zastępczemu jest dosyć szeroki. Może on być włączony w proces inwestycyjny już na etapie projektowania albo też jedynie w czasie realizacji prac budowlanych. W każdym z tych przypadków zakres jego obowiązków będzie inny. Szczegółowe określenie zakresu powierzonych mu czynności jest bardzo istotne, gdyż jak wspomniano nie ma regulacji prawnych określających zakres jego obowiązków.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO

Na podstawie spotykanej praktyki można przyjąć, że w przypadku włączenia inwestora zastępczego tylko w fazę realizacji inwestycji zakres jego obowiązków obejmuje:

 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego
 • wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót
 • przeprowadzenie i organizację postępowania na wybór generalnego wykonawcy
 • przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy
 • zawiadomienie organu architektoniczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy
 • zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, jednak zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym
 • nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz przekazanie ich do użytkowania
 • potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • nadzór nad zapewnieniem: bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie inwestorowi informacji dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji
 • kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy z nimi (wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 6471 dotyczące solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, za zobowiązania powstałe w związku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robót budowlanych)
 • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji
 • prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem zamawiającego
 • dokonanie czynności odbioru końcowego Inwestycji
 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji
 • rozliczenie końcowe inwestycji
 • przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania
 • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw
 • naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców
 • archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji

Zbiór wymienionych powyżej czynności obejmuje praktycznie rzeczywiste zarządzanie procesem realizacji inwestycji. Niezbędny jest do tego cały zespół osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach, których mogą nie mieć pracownicy inwestora lub sam inwestor.

Na podstawie spotykanej praktyki można przyjąć, że w przypadku włączenia inwestora zastępczego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej po fazę realizacji inwestycji zakres jego obowiązków obejmuje:

 • przeprowadzenie i organizację przetargu na wybór projektanta
 • uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji, a w tym pozwolenia na budowę
 • sprawdzanie i odbiór robót prac projektowych, uczestniczenie wraz z przedstawicielem zamawiającego we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych
 • ścisła współpraca z inwestorem i przekazywanie projektantowi w jego imieniu wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do opracowania projektu
 • prowadzenie w imieniu zamawiającego rozliczeń finansowych z projektantem

Pełniąc dla Państwa rolę inwestora zastępczego zapewniamy odpowiednie tempo prowadzonych prac. Jest to możliwe dzięki odpowiednim kwalifikacjom i doświadczeniu posiadanemu przez nasz zespół.

Należy pamiętać również o przygotowaniu i przekazaniu stosownych pełnomocnictw, a także stworzyć odpowiednie procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów i dokumentacji projektowej.

Masz pytania?   Pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie.

KONTAKT

REFERENCJE